Generalforsamling 2019

Ollerup Havkajakforening

Generalforsamling 2019

torsdag den 28 marts 2019 kl 19

Sejlklubbens hus Ballen havn.Kære medlemmer


Så er det - som vist på facebook og hjemmesiden - tid til den årlige generalforsamling.

Dagsorden ifølge vedtægterne.


Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der indkaldes til generalforsamling hvert år i marts måned med 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Kun aktive medlemmer har stemmeret. Passive medlemmer har taleret. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre anden afstemningsform ønskes. Forslag afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 del af de afgivne stemmer. Ændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage inden generalforsamlingen.  


Dagsordenen skal indeholde:  

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af formand og kasserer.

8. Valg af revisor.

9. Evt.


På bestyrelsens vegne:

Venlig hilsen

Kirsten Andersen

Ø. Stationsvej 13  Ollerup

5762 Vester Skerninge

Tlf. 60 81 48 04

Kirstenandersen8@gmail.com

Del siden med dine venner på -