Vedtægter

Ollerup Havkajakforening   Vedtægter


§ 1                 Foreningens navn:        Foreningens navn er Ollerup Havkajakforening.


§ 2                 Foreningens formål:     Udøvelse af naturvenligt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt friluftsliv. Hovedsagligt i forbindelse med havkajaksejlads.   


§ 3                 Foreningens hjemsted:

Foreningen har hjemme i Svendborg Kommune og foreningens officielle adresse er hos den til enhver tid valgte kasserer.


§ 4                 Foreningens medlemsskab af organisationer:

Foreningen er medlem af DGI og er underlagt dets vedtægter.


§ 5                 Optagelse af medlemmer:

Alle med interesse for havkajaksejlads og friluftsliv, kan blive medlemmer af Ollerup Havkajakforening.


§ 6                 Kontingent:

Kontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen under pkt. 5., og opkræves helårsvis forud.

 

§ 7                 Udmeldelse - eksklusion:

Er et medlem i kontingent restance udover 1 år, kan bestyrelsen uden varsel ekskludere vedkommende. I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Dette kræver dog 2/3 stemmeflertal i bestyrelsen.


§ 8                 Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Der indkaldes til generalforsamling hvert år i marts måned med 14 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden.

Kun aktive medlemmer har stemmeret. Passive medlemmer har taleret. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre anden afstemningsform ønskes. Forslag afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved vedtægtsændringer kræves mindst 2/3 del af de afgivne stemmer.

Ændringsforslag skal være bestyrelsen i hænde 8 dage inden generalforsamlingen.


Dagsordenen skal indeholde:


1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af bestyrelse.

7. Valg af formand og kasserer.

8. Valg af revisor.

9. Evt.


§ 9                 Ekstraordinær generalforsamling:

Begæring af ekstraordinær generalforsamling kan altid indgives af bestyrelsen. Eller når mindst 1/4 af aktive medlemmer skriftligt anmoder om det. Bestyrelsen skal senest afholde generalforsamling 1 måned efter begæringen og efter forskrifterne i § 8


§ 10               Bestyrelsen:

Foreningens bestyrelse varetager den daglige ledelse og varetager den i alle forhold. Bestyrelsen består af formand, kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer. Disse vælges for et år ad gangen. Betyrelsen konstituerer sig selv.


Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelsesbeslutninger afgøres ved stemmeflertal.


§ 11               Sikkerhed:

Medlemmer af Ollerup Havkajakforening skal have deltaget i foreningens sikkerhedskursus før de må benytte foreningens kajakker. Bestyrelsen kan give dispensation for ovenstående, hvis medlemmet har taget en lignende uddannelse et anden sted.


Foreningen henviser til Havkajaksamrådets vejledende retningslinier for roere i havkajak

Ethvert medlem skal sørge for at disse retningslinier er kendt og færdighederne er indøvet og vedligeholdt.

Husk altid:

·         Svømme- eller redningsvest skal bruges under hele sejladsen.

·         Sejl aldrig alene.

·         Turen skal vælges efter evne og vejrforhold.

·         Ekstra pagaj/åre, øsekar/lænsepumpe og slæbetov skal altid medbringes.

·         Underret pårørende om dine sejlplaner.

Det er alles ansvar at sørge for egen og andres sikkerhed!


§ 12               Regnskab:

Foreningens regnskab følger kalenderåret. Bestyrelsen skal senest 2 måneder efter afgive driftsregnskab og status pr. 31/12. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisor påtegning.

Begge regnskaber bekendtgøres for foreningens medlemmer senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Der vælges 1 revisor på generalforsamlingen.


§ 13               Opløsning:

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt ekstraordinær generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves, at mindst 1/2 delen af foreningens aktive medlemmer er tilstede og til forslagets vedtagelse kræves, at mindst 3/4 af de stemmeberettigede er for forslaget.

På generalforsamlingen træffes samtidig bestemmelse om, hvorledes man fordeler foreningens formue, ejendom og løsøre. Det skal dog gives til et formål der er beslægtet med foreningens.

                                                                                                                                                                                                                                   

Sidst ændret på generalforsamlingen 2019.